<script src="https://matomo.muziekverenigingberghem.nl/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOutJS&divId=matomo-opt-out&language=auto&showIntro=1"></script>
      

Muziekvereniging Berghem hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Muziekvereniging Berghem houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Muziekvereniging Berghem zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of
in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactgegevens op deze website http://www.muziekverenigingberghem.nl/contact of door contact op te nemen met het secretariaat
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Persoonsgegevens
De zogenaamde NAWTE gegevens van ingeschreven leden worden door ons bewaard. Deze
NAWTE gegevens staan voor: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres.
Het telefoonnummer kan zowel het vaste nummer als een mobiel nummer zijn, het lid geeft
zelf door of en op welk telefoonnummer of nummers hij/zij gebeld mag worden. Daarnaast
worden ook geboortedatum en bankrekeningnummer bewaard.
Andere gegevens die bewaard worden zijn tot welk orkest het lid behoort, of er op een eigen
instrument wordt gespeeld, de inschrijfdatum en overige zaken zoals bijvoorbeeld
bestuursfunctie, erelid, rustend lid.

Doelbinding
De persoonsgegevens en extra gegevens zijn nodig voor ledenadministratie: het innen van
contributie, informatieverstrekking, jubilarissen administratie en voor het uitnodigingen
voor concerten, bijeenkomsten en andere gelegenheden.
Vernietigen persoonsgegevens
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens vernietigd. Dit wordt in
de ledenadministratie gedaan door de penningmeester voor het gedeelte dat als
ledenadministratie in de boekhouding is opgenomen en indien van toepassing, door de
secretaris en/of bestuursleden indien deze eigen ledenbestanden bewaren.
Met vernietigen wordt het verwijderen van regels en/of het verwijderen van het record in
een bestand en/of het vernietigen van papieren versies waarop het lid voorkomt bedoeld.
Ook inschrijfformulieren worden na opzegging vernietigd.
In de financiële administratie / boekhouding worden de persoonsgegevens maximaal 7 jaar
bewaard.


Toestemming bij minderjarigheid
Wanneer er sprake is van minderjarigheid (jonger dan 16 jaar) wordt voor het verwerken van
persoonsgegevens toestemming gevraagd aan de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Op het inschrijfformulier, machtigingsformulier voor lesgelden en/of
contributie dient de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hiervoor een
handtekening te plaatsen.

AVG verklaring
Een uitgebreide AVG verklaring is voor leden op te vragen bij het secretariaat via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.